Samodzielny księgowy

Informacje ogólne:

Liczba godzin: 60 
Czas trwania kursu:  6 tygodni, forma wieczorowa –  2 razy w tygodniu po 5 godz. lekcyjnych (16-20)
Cena: 800 zł

Kurs realizowany w oparciu o programy księgowe i płacowe: Rewizor GT, Płatnik oraz Symfonia

Program kursu:

1. Rachunkowość i prawo podatkowe .
– Pojęcie rachunkowości, zakres i cele.
– Podmiotowe i przedmiotowe ujęcie rachunkowości.
– Metody i zasady rachunkowości.
– Podstawy prawne rachunkowości.
– Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych.
– Podatek od towarów i usług VAT.
– Ustawa o ubezpieczeniach społecznych.

2. Operacje gospodarcze i ich ewidencja.
– Klasyfikacja operacji gospodarczych i ich ewidencja.
– Charakterystyka i klasyfikacja dowodów księgowych.
– Obieg dokumentów księgowych.
– Zasady ewidencji na kontach księgowych.
– Ewidencja i klasyfikacja kont księgowych.

3. Organizacja i prowadzenie rachunkowości.
– Polityka rachunkowości w przedsiębiorstwie.
– Zakładowy plan kont.
– Pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, inwentarz, zestawienie obrotów i sald).
– Inwentaryzacja – cel, pojęcie, zasady, rodzaje i metody przeprowadzania, terminy oraz ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.
– Prowadzenie ksiąg rachunkowych – zasady i techniki.
– Korygowanie błędów w zapisach księgowych.

4.  Bilans i zasady bilansowe.
– Bilans – aktywa i pasywa.
–  Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania.
– Aktywa trwałe i obrotowe.
– Kapitał własny i kapitał obcy.
– Układ oraz zasady sporządzania bilansu.

5.  Rachunek zysków i strat.
– Przychody i koszty w świetle ustawy o rachunkowości.
– Przychody i koszty działalności operacyjnej.
– Przychody i koszty finansowe.
– Straty i zyski nadzwyczajne.
– Zasady ustalania wyniku finansowego.
– Wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat.

6.  Księgowanie zdarzeń gospodarczych.
– Dekretacja i księgowanie operacji gospodarczych.
– Środki pieniężne i papiery wartościowe – ewidencja i wycena bilansowa.
– Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – ewidencja bilansowa i pozabilansowa.
– Rozrachunki publiczno – prawne, rozrachunki z pracownikami oraz  pozostałe rozrachunki.
– Materiały i towary – ewidencja zakupu i sprzedaży oraz wycena zapasów.
– Środki trwałe, inwestycje oraz wartości niematerialne i prawne.
– Koszty w układzie rodzajowym i funkcjonalnym.
– Przychody i koszty operacyjne i finansowe.
– Kapitały własne przedsiębiorstwa i kapitały obce.

7.  Prowadzenie księgowości przy użyciu komputera – ćwiczenia praktyczne.


Zajęcia odbywają się w naszej pracowni, w centrum Warszawy.
Zapewniamy profesjonalną kadrę, sprzęt oraz materiały dydaktyczne.
Nie ma ukrytych kosztów.

Gwarantujemy otrzymanie certyfikatu w języku polskim oraz zaświadczenia po ukończeniu kursu

Rozmiar czcionki
Kontrast