Informacje dla Słuchaczy


Szanowni Państwo ,

informujemy iż nie prowadzimy naboru do szkoły na nowy rok szkolny 2021/2022.

 

DUPLIKAT ŚWIADECTWA/DYPLOMU UKOŃCZENIA SZKOŁY:

Opłata za wyrobienie duplikatu świadectwa/dyplomu
wynosi 26 złotych, którą wpłacamy na konto szkoły.

Nr konta : 30 1140 2004 0000 3102 3164 6056

UWAGA: W tytule przelewu proszę podać:
imię, nazwisko i klasę/kierunek kształcenia

Potwierdzenie wpłaty prosimy o przesłanie na maila:
studium@business-school.pl
Na podaniu o wyrobienie duplikatu należy podać wszystkie
niezbędne dane: imię i nazwisko, klasę, system nauki oraz termin pobierania nauki w szkole.

Szanowni Państwo informujemy, iż rozpoczął się nabór
na nowy rok szkolny 2018/2019 !

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Policealnego Studium.

Miło nam będzie się spotkać z Państwem
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30.

Serdecznie zapraszamy.


Utworzono: 22.06.2018         

Szanowni Absolwenci,

zgodnie z obietnicą od dnia dzisiejszego zapraszam
wszystkie klasy po odbiór Dyplomów ukończenia studium.
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 15.30.


Utworzono: 13.06.2018             

Szanowni Słuchacze,

przypominamy,  iż w tym tygodniu (piątek) 15 czerwca
oraz 16-17 czerwca ( sobota i niedziela ) odbędą się
ostatnie zajęcia w obecnym roku szkolnym.
Tym samym sesja egzaminacyjna zaliczająca semestr II
oraz obrona prac dyplomowych (kl. I GA).
Obecność na zajęciach obowiązkowa !
Do sesji przystąpią Słuchacze, którzy nie mają zaległości w opłatach czesnego !!!(również czerwiec)
Na egzaminy należy zgłaszać się koniecznie z indeksami.
Zapominalskim przypominamy o obowiązku dostarczenia zdjęć do dyplomów.


Utworzono: 25.05.2018             Aktualizacja: 25.05.2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. Business School H. Polak, M.Polak Sp. Jawna , Bagatela 13, 00-585 Warszawa
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Business School H. Polak, M.Polak Sp. Jawna jest: Pani Hanna Polak, tel. 22 864-47-47,e-mail: iod@business-school.pl
 3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu poczty elektronicznej: iod@business-school.pl.
 4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Business School H. Polak, M.Polak Sp. Jawnej;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Business School H. Polak, M.Polak Sp. Jawnej;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 5 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Business School H. Polak, M.Polak Sp. Jawną przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Business School H. Polak, M.Polak Sp. Jawna.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszenia przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 13. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 14. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Słuchacze klasy 1JD

Informujemy, że od maja nastąpi zmiana  godzin zajęć wtorkowych.
Zajęcia będą prowadzone w godzinach 10:00 -13:15
Pierwsze zajęcia w nowych godzinach już 8 maja 2018Terminy zjazdów w semestrze drugim

Rozpoczęcie zajęć i pierwsze zajęcia na filologii angielskiej  – dziennej odbędą się 17 października 2017 r. o godz. 9.00. Szczegółowy plan zajęć zostanie rozdany na pierwszych zajęciach.

Terminy  zajęć na rok szkolny 2017/2018 – semestr I

Terminy zjazdów semestr I r. 2017/2018 . pdf

Rozmiar czcionki
Kontrast