Aktualności

Dodano: 23.07.201 9r.

Szanowni Państwo
Informujemy, iż  w dniach 24-26.07.2019 r. (środa-piątek)
Biuro Projektu w Lublinie będzie nieczynne.
Pozostaje kontakt telefoniczny pod nr tel. 881796206.

Za utrudnienia przepraszamy.


Dodano: 08.07.201 9r.

Szanowni Państwo

Informujemy,  iż w dniu 09.0.7.2019  Biuro Projektu będzie czynne do godziny 14-tej za utrudnienia przepraszamy.


Dodano: 19.02.201 9r.


Dodano: 13.02.201 9r.

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy pomocne artykuły dla przedsiębiorców dotyczące VAT-u

 1. Od lutego zmiany w deklaracjach VAT.doc
 2. Rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji VAT.pdf

(dostępne po kliknięciu w link)


Dodano: 29.01.201 9r.

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy pomocne artykuły dla przedsiębiorców

(dostępne po kliknięciu w link)


Dodano: 21.12.2018 r.

Szanowni Państwo

W dniu 24 grudnia 2018 r.
biuro projektu będzie nieczynne


Dodano: 19.12.2018 r.

Szanowni Państwo,
nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji
dotyczących minionego okresu i planów
na nadchodzący Nowy 2019 Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu
życzyć wiele zadowolenia z podjętych wyzwań
i udanych inwestycji oraz szczęścia,
które sprawi, że podjęte działania zakończą się
sukcesem, jak również poczucia satysfakcji z własnych
dokonań, wytrwałości w dążeniu do celu oraz dużo
ciepła i optymizmu
wraz z podziękowaniami za dotychczasową
współpracę oraz najserdeczniejszymi życzeniami
i nadzieją na dalszy
owocny rozwój zawodowy i osobisty.
Życzy Dyrekcja
oraz
zespół projektu
Business-School


Dodano: 10.10.2018 r.

ROZLICZENIE  WSPARCIA  FINANSOWEGO  NA  ROZWÓJ  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 Wstęp – terminy, zmiany wydatkowania

 Na wydatkowanie otrzymanej dotacji uczestnik ma 3 miesiące od daty założenia działalności.

Na rozliczenie dotacji przedsiębiorca ma 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia rzeczowego terminu realizacji inwestycji.

Termin oraz sposób wydatkowania może zostać zmieniony na uzasadniony wniosek Uczestnika projektu, złożony nie później niż   w terminie 5 dni roboczych przed dniem, w którym zmiana Umowy w tym zakresie ma wejść w życie oraz po uprzednim wyrażeniu zgody w tym zakresie przez Koordynatora projektu.

Niedopuszczalna jest samowolna zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (terminu i sposobu wydatkowania). Uczestnik najpierw zwraca się z wnioskiem o zmianę i  dopiero po uzyskaniu zgody na piśmie może dokonywać zakupów zgodnie ze zmienionym harmonogramem.

Składając wniosek o zmianę sposobu wydatkowania dotacji, należy pamiętać, że proponowane zmiany powinny stanowić jedynie korektę pierwotnego harmonogramu, np. z powodu: zmiany cen, niedostępności artykułu i zamykać się w 10% wartości otrzymanej dotacji.Możliwe jest dokonanie nieco większych (20-30%) zmian, jednakże nie mogą one znacznie zmienić harmonogramu, gdyż stanowił on część biznesplanu, który był oceniany przez ekspertów.  

Zmiany powyżej 10% wymagają aneksowania umowy o wsparcie finansowe na rozwój.

Ważne przy sporządzeniu rozliczeniu wsparcia finansowego na rozwój:

  1. Rozliczenie MUSI być zgodne z harmonogramem złożonym wraz z biznesplanem lub – jeśli uczestnik występował o zmianę – z ostatnio zatwierdzonym harmonogramem,
  2. Do rozliczenia mają być dołączone następujące dokumenty: (punkty od b do n to jednocześnie  linki do dokumentów- po kliknięciu w dany punkt otwiera się link do dokumentu)
  1. Faktury zakupu lub inne dokumenty potwierdzające zakup, np. umowy kupna – sprzedaży
  2. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
  3. Oświadczenie – cena rynkowa
  4. Oświadczenie – kasa fiskalna
  5. Oświadczenie – sprzedawcy
  6. Oświadczenie – zakupy poniżej 3500,00zł
  7. Oświadczenie – zapłata podatku
  8. Oświadczenie – zwrot VAT
  9. Oświadczenie o dokonaniu zakupów zg. z BP
  10. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych-źródeł
  11. Oświadczenie-brak zakupów od członków rodziny
  12. Protokół odbioru
  13. Rozliczenie wsparcia finansowego
  14. Zestawienie usług zakupionych z dotacji
  1. Dokumenty sporządzane są na wzorach zamieszczonych na stronie internetowej projektu.
  2. Uczestnik załącza do rozliczenia wszystkie ww. dokumenty, z tym że na tych które nie mają zastosowania w jego przypadku zamieszcza zapis „NIE DOTYCZY”.
  3. Kopie wszystkich dokumentów muszą być potwierdzone przez Przedsiębiorcę za zgodność z oryginałem przez opatrzenie każdej strony klauzulą „za zgodność z oryginałem”, aktualną datą, nazwą miejscowości oraz własnoręcznym podpisem Przedsiębiorcy lub opatrzenie pierwszej strony dokumentu napisem „za zgodność z oryginałem od strony … do strony … z aktualną datą, nazwą miejscowością oraz własnoręcznym podpisem Przedsiębiorcy.
  4. W przypadku zakupu używanych środków trwałych (w tym: samochodów, maszyn i urządzeń o wartości powyżej 3.500 zł) należy:
   1. Przedstawić deklarację pochodzenia środka trwałego, będącej oświadczeniem sprzedawcy, że w okresie ostatnich 7 lat przed złożeniem wniosku środek trwały nie został kupiony choćby w części ze środków publicznych i /lub UE
   2. Potwierdzić wartość rynkową środka trwałego w dniu zakupu poprzez dołączenie do Rozliczenia opinii rzeczoznawcy lub trzech ofert z rynku na tożsamy środek trwały (ta sama marka, ten sam model, ten sam rok produkcji oraz co najmniej zbliżone inne parametry środka).
   3. Opłacić podatek od czynności cywilno-prawnych, deklaracja PCC-3 ( w przypadku zakupów od osób fizycznych przewyższających kwotę 1000 zł, czyli gdy sporządzana jest umowa kupa-sprzedaży, a nie ma faktury).
   4. Ubezpieczyć samochód (ubezpieczenie OC)
   1. Zapisy ustawy Prawo przedsiębiorców zabraniają dokonywania zakupów w ramach jednej transakcji o wartości 15 tys. zl i więcej w formie gotówkowej.
   2. Nie wolno dokonywać zakupów od członków rodziny, do drugiej linii bocznej (czyli nawet od bratanka, siostrzenicy)
   3. Całość zakupów inwestycyjnych może być wykorzystywana wyłącznie przez nabywcę

Dodano: 03.10.2018 r.

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi wątpliwościami, pytaniami i błędami we wnioskach o zmianę sposobu wydatkowania, przygotowane zostały listy kontrolne, które pomogą je wyeliminować.

Uprzejmie prosimy o sczytanie składanego wniosku z check listą.

Wierzymy, że dzięki temu składane wnioski będą bezbłędne, co pozwoli na szybsze ich zatwierdzanie.

Check listy są dostępne również w zakładce Dokumenty dla Uczestników


Dodano: 24.09.2018 r.

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy  OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ OCENY BIZNES PLANÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Start do biznesu gwarancją sukcesu! ” w ramach II edycji rekrutacji.

PO PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ

Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 1 do nr 37 listy rankingowej zostają zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

Lista rankingowa oceny biznesplanów (aktywna po kliknięciu w link poniżej)

Lista rankingowa II edycja po odwołaniach.pdf

 


Dodano: 24.09.2018 r.

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ OCENY Wsparcia pomostowego  UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Start do biznesu gwarancją sukcesu! ” w ramach II edycji rekrutacji.

PO PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ

Lista wniosków o wsparcie pomostowe rekomendowanych do dofinansowania  (aktywna po kliknięciu w link poniżej)

Lista rankingowa – wsparcie pomostowe II edycja po odwołaniach.pdf


Dodano: 15.09.2018 r.

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy link z ankietę badającą potrzeby doradcze i szkoleniowe uczestników – ANKIETA WYMAGANA PRZY PODPISANIU UMOWY

Ankieta badająca potrzeby doradcze i szkoleniowe uczestnika


Dodano: 14.09.2018 r.

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy LISTĘ RANKINGOWĄ OCENY Wsparcia pomostowego  UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Start do biznesu gwarancją sukcesu! ” w ramach II edycji rekrutacji.

Lista wniosków o wsparcie pomostowe rekomendowanych do dofinansowania  (aktywna po kliknięciu w link poniżej)

Lista rankingowa – wsparcie pomostowe II edycja. PDF


Dodano: 14.09.2018 r.

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy LISTĘ RANKINGOWĄ OCENY BIZNES PLANÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Start do biznesu gwarancją sukcesu! ” w ramach II edycji rekrutacji.

Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 1 do nr 31 listy rankingowej zostają zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

Lista rankingowa oceny biznesplanów (aktywna po kliknięciu w link poniżej)

Lista rankingowa II edycja. PDF


Dodano: 11.09.2018 r.

W związku ze zbliżającym się terminem podpisywania umów przyznania wsparcia finansowego zamieszczamy informację o komplecie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego.  .

Poniżej link zawierający zestawienie dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego.

SDB-L-CHECK_LISTA_ Tabela z zestawieniem dokumentów potrzebnych do podpisania umowy

Prosimy przed podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia finansowego o sprawdzenie z zamieszczoną powyżej tabelką czy maja Państwo wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy.

Dokumenty potrzebne do  podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego(dokumenty z podanym nr załącznika to linki do pobrania):


Dodano: 20.08.2018 r.

Szanowni Państwo, Uczestnicy II edycji projektu

START DO BIZNESU GWARANCJĄ SUKCESU

Informujemy, że nabór wniosków 
o przyznanie wsparcia finansowego
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
wraz z biznesplanami oraz wniosków
o przyznanie wsparcia pomostowego

będzie prowadzony

w terminie

od 4 do 8 września 2018 r
w godzinach pracy Biura Projektu, tj. 8.00 – 16.00


Dodano: 16.08.2018 r.

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową – po odwołaniach w II edycji:

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – II edycja po odwołaniach

Lista w formacie PDF dostępna po kliknięciu w powyższy link.


Dodano: 03.08.2018 r.

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową w II edycji

Wstępna tabela rankingowa .pdf

Lista w formacie PDF dostępna po kliknięciu w powyższy link

 


Dodano: 16.07.2018 r.

Szanowni Państwo

W ramach II edycji rusza rekrutacja do projektu „Start do biznesu gwarancją sukcesu! ” dla kobiet ze względu na strukturę grupy docelowej.

Nabór zgłoszeń dla kobieta będzie obowiązywał do dnia 23.07.2018r.


Dodano: 28.06.2018 r.

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy zasady rozliczania wsparcia finansowego pomostowego oraz wniosek o zmianę sposobu wydatkowania środków finansowych w ramach wsparcia pomostowego dokumenty  są również zamieszczone w zakładce dokumentny dla uczestnika


Dodano: 25.06.2018 r.

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy LISTĘ RANKINGOWĄ OCENY Wsparcia finansowego po odwołaniach  UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Start do biznesu gwarancją sukcesu! ” w ramach I edycji rekrutacji.

LISTA RANKINGOWA SDB-L.odwołania_25_06_18.pdf

(aktywna po kliknięciu w link powyżej)


Dodano: 20.06.2018 r.

Szanowni Państwo

W ramach przypomnienia i posumowania poniżej zamieszczamy dokumenty dla uczestników i ich poręczycieli potrzebne do podpisania umów

 1 . Dokumenty dla uczestników
Były

Nowe

Każdy z uczestników powinien dostarczyć druk ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

         • ZUS ZUA – jest to potwierdzenie zgłoszenia się do opłacania pełnych składek ZUS
         • ZUS ZZA – jest to potwierdzenie zgłoszenia się jedynie do opłacania składki zdrowotnej przez uczestnika.

2. Dokumenty dla poręczycieli

 


Dodano: 19.06.2018 r.

Szanowni Państwo,

dla wygody uczestników, przejrzystości i jasności w komunikacji z beneficjentem, udostępniamy Państwu druk Wniosku o dokonanie zmian w sposobie użytkowania.

Ma on zastosowanie w przypadku kierowania do beneficjenta (Business School H.Polak, M.Polak Sp. Jawna) prośby:

   1. o wydłużenie terminu wydatkowania otrzymanych środków i ich rozliczenia
   2.  o zmianę sposobu wydatkowania dotacji.

  Do Wniosku należy załączyć zmieniony harmonogram rzeczowo-finansowy.

  Wniosek jest rozpatrywany przez beneficjenta w miarę możliwości jak najszybciej, jednak nie później aniżeli w terminie 14 dni. Uczestnik otrzymuje odpowiedź w formie pisma, które przesyłane jest drogą elektroniczną.


  Dodano: 13.06.2018 r.

  Szanowni Państwo

  W dokumentach dla uczestników zamieszczono instrukcję wypełnienia Formularza o uzyskaniu pomocy de minimis


  Dodano: 12.06.2018 r.

  Szanowni Państwo!

  W tym tygodniu tj od 13.06.2018 do 15.06.2018 Biuro projektu czynne jest w godzinach:

      • środa 13.06.2018 – 9:00 -15:00
      • czwartek 14.06.2018 – 9:00 -16:00
      • piątek 15.06.2018 – 9:00 – 15:00

  za utrudnienia przepraszamy.


  Dodano: 12.06.2018 r.

  Szanowni Państwo!

  Poniżej zamieszczamy LISTĘ RANKINGOWĄ OCENY Wsparcia pomostowego  UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Start do biznesu gwarancją sukcesu! ” w ramach I edycji rekrutacji.

  LISTA RANKINGOWA – wsparcie pomostowe SDB-L . PDF


  Dodano: 12.06.2018 r.

  Szanowni Państwo!

  Poniżej zamieszczamy LISTĘ RANKINGOWĄ OCENY BIZNES PLANÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Start do biznesu gwarancją sukcesu! ” w ramach I edycji rekrutacji.

  Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 1 do nr 35 listy rankingowej zostają zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

  Lista rankingowa oceny biznesplanów (aktywna po kliknięciu w link poniżej)

  LISTA RANKINGOWA SDB-L.pdf


  Dodano: 12.06.2018 r.

  Szanowni Państwo
  Dziękujemy za duże zainteresowanie naszym projektem.
  Informujemy, iż z dniem dzisiejszym zamykamy nabór formularzy zgłoszeniowych w 2 etapie procesu rekrutacji.


  Dodano: 07.06.2018 r.

  Szanowni Państwo,
  dziękujemy za duże zainteresowanie naszym projektem.
  Informujemy, że w okresie 1 – 7 czerwca wpłynęło 49 formularzy zgłoszeniowych.
  Łącznie w dwóch edycjach 124 formularzy.
  Regulaminem rekrutacji w § 2 Proces rekrutacji, pkt. 5 stanowi: Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 140.
  Zachęcamy osoby, które chcą wziąć udział w projekcie, by jak najszybciej złożyły dokumenty.
  Planujemy zamknięcie naboru już w poniedziałek 11 czerwca.

  Dodano: 09.05.2018 r.

  Informujemy, że nabór wniosków
  o przyznanie wsparcia finansowego
  na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  wraz z biznesplanami oraz wniosków
  o przyznanie wsparcia pomostowego

  będzie prowadzony

  w terminie

  od 23 do 30 maja,
  w godzinach pracy Biura Projektu.

   


  Dodano: 20.04.2018 r.

  ROZPOCZYNAMY DRUGI ETAP REKRUTACJI DO PROJEKTU  „Start do biznesu gwarancją sukcesu!”

  Drugi termin rekrutacji

  od 01.06.2018 r.  do  28.06 2018 r.

  UWAGA w przypadku wpłynięcia wymaganej, minimalnej liczby zgłoszeń nabór zostanie zamknięty !!!


  Dodano: 17.04.2018 r.

  Poniżej zamieszczamy  listę rankingową osób zakwalifikowanych do oraz listę  rezerwową  osób kwalifikujących się do udziału w projekcie

   „START DO BIZNESU GWARANCJĄ SUKCESU

  LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU

  PODSTAWOWA lista rankingowa_17_04

  Lista w formacie PDF dostępna po kliknięciu w powyższy link

  LISTA REZERWOWA OSÓB KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO UDZIAŁU

  REZERWOWA lista rankingowa_17_04

  Lista w formacie PDF dostępna po kliknięciu w powyższy link


  Dodano: 05.04.2018 r.

  Szanowni Państwo

  Poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową

  Wstępna lista rankingowa.pdf

  Lista w formacie PDF dostępna po kliknięciu w powyższy link


  Dodano: 07.03.2018 r.

  Szanowni Państwo

  Informujemy, że został wydłużony pierwszy termin rekrutacji.

  REKRUTACJA TRWA DO 10.03.2018r.


  Dodano: 07.02.2018 r.

  Szanowni Państwo

  Poniżej zamieszczamy harmonogram prac – Rekrutacja

  dostępny po kliknięciu w poniższy link

  Harmonogram I edycja DOC


  Dodano: 16.01.2018 r.

  ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU  „Start do biznesu gwarancją sukcesu!”

  Pierwszy termin rekrutacji

  od 07.02.2018 r.  do  06.03 2018 r.


  Dodano: 01.01.2018 r.

  OGŁASZAMY NABÓR DO PROJEKTU „Start do biznesu gwarancją sukcesu!”

  Uprzejmie informujemy, że w terminie styczeń- luty 2018 oraz czerwiec- lipiec 2018 prowadzony będzie nabór do projektu „Start do biznesu gwarancja sukcesu!”. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami przyjmowane będą elektronicznie pod adresem e-mail: start@business-school.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu w godz. 9:00-15:00. Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji określa Regulamin rekrutacji. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz pozostałe dokumenty rekrutacyjne, z którymi powinni Państwo się zapoznać dostępne są na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.  ZAPRASZAMY!

  Zgłoś się po bezzwrotną dotację na założenie własnej firmy

  Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. rozpoczynamy realizację projektu „Start do biznesu gwarancja sukcesu!”. Zgłoś się do nas m.in. po bezzwrotną dotację na założenie firmy i zostań swoim szefem Nabór do projektu przewidziany jest na luty 2018 r. Dokładny termin rekrutacji zostanie wkrótce ogłoszony na stronie projektu. Zapraszamy!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozmiar czcionki
Kontrast