O projekcie

Witamy na stronie projektu

START DO BIZNESU GWARANCJĄ SUKCESU!


Projekt „Start do biznesu gwarancją sukcesu!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Business School Hanna Polak Marcin Polak Sp. Jawna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Start do biznesu gwarancją sukcesu!”, którego celem jest zwiększenie szans na założenie działalności gospodarczej przez 96 osób (58 kobiet, 38 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz finansowego do końca września 2019 r.

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

 • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (w tym zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia i doradztwo)
 • bezzwrotnej dotacjina uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 300,00 zł/os.
 • wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat): przez okres pierwszych 6 m-cy w kwocie 1550,00zł/m-c/os.oraz kolejnych 6 m-cy w kwocie 1400,00 zł/m-c/os.
 • wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego (szkolenia i doradztwo specjalistyczne).

Planowane efekty realizacji projektu:

 • 96 uczestników projektu (58 kobiet, 38 mężczyzn) nabędzie lub podniesie wiedzę i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (w tym z przygotowania biznesplanu)
 • 78 ( 47 kobiet, 31 mężczyzn) uczestników projektu otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • utworzenie min. 78 miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 30.09.2019

Wartość projektu:  4 998 652,10 zł

Dofinansowanie projektu: 4 748 719, 50 zł


Kto może wziąć udział?

Projekt „Start do biznesu gwarancją sukcesu!”, skierowany jest do osób po 30. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin):

 • pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotni)
 • zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)
 • zamierzających z własnej inicjatywy założyć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. lubelskiego, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadających wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • należących co najmniej do jednej z następujących grup:
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres min 12 m-cy)
 • osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne).
 • osobą w wieku 50+

Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (min 5 osób), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.

W ramach projektu na dodatkowe punkty mogą liczyć:

 • osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osoby zamierzające utworzyć przedsiębiorstwo społeczne,
 • kobiety, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i/lub osoby zamieszkujące na terenach wiejskich,
 • uczestnicy projektu, którzy w ramach utworzonych działalności przewidują zatrudnienie min 1 pracownika w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności.

Uczestnikiem Projektu nie może być osoba, która:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu posiadała aktywny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, była zarejestrowana jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziła działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową),
 2. jest wspólnikiem spółki osobowej lub posiada więcej niż 10% udziału w kapitale spółki kapitałowej,
 3. zasiada w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pełni funkcję prokurenta,
 4. jest lub była osobą zatrudnioną w ciągu ostatnich dwóch lat (przed przystąpieniem do Projektu) u Realizatorów Projektu, wykonawcy uczestniczącego w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów albo jest osobą, którą łączy lub łączył z Realizatorami Projektu i/lub pracownikiem Realizatorów Projektu, i/lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczeń a w linii bocznej do drugiego stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 5. jest osobą zaangażowaną w realizację Projektu po stronie Realizatora/ów Projektu lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów w przeciągu ostatnich dwóch lat od daty rozpoczęcia realizacji Projektu,
 6. nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków przyznawanych w ramach RPO, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 lub innych programów, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 8. otrzymała w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej,
 9. ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),
 10. posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub jest wobec niej prowadzona egzekucja.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentach rekrutacyjnych, które dostępne są na www.business-school.pl/start w zakładce DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW.


 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozmiar czcionki
Kontrast