Rekrutacja

Pierwszy  termin rekrutacji  od 07.02.2018 r.  do  06.03 2018 r.


Jak się zgłosić?

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu „Start do biznesu gwarancją sukcesu!”, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz dostarczyć do Biura Projektu Formularz zgłoszeniowy wypełniony elektronicznie zgodnie z podanym wzorem i opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem Kandydata/ ki wraz z wymaganymi załącznikami:

  •  Kopia świadectwa/ dyplomu ukończenia szkoły/ studiów (dotyczy wszystkich Kandydatów/ek)
  •  Aktualne zaświadczenie z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy osoby zarejestrowanej jako bezrobotnej)
  •  Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osoby z niepełnosprawnościami)
  •  Zaświad­cze­nie z KRUS lub inny dokument z infor­ma­cją o ilo­ści posia­da­nych hek­ta­rów prze­li­cze­nio­wych (dotyczy osoby odchodzącej z rolnictwa)

Regulamin rekrutacji oraz wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie
www.business-school.pl/start w zakładce DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW oraz w Biurze Projektu.

Formularze zgłoszeniowe do projektu wraz z w/w załącznikami przyjmowane będą elektronicznie lub w wersji papierowej w Biurze Projektu  w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 w trakcie trwania rekrutacji do projektu.

Gotowe Formularze Zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera. Istnieje możliwość przesłania skanu wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego na adres: start@business-school.pl , przy czym dodatkowo dostarczenie niniejszych dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej do Biura Projektu musi nastąpić najpóźniej w ciągu następnych 2 dni roboczych licząc od dnia przesłania wersji elektronicznej.


OGŁASZAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU!

Nabór do projektu „Start do biznesu gwarancją sukcesu!” prowadzony będzie  w terminie:

styczeń- luty 2018 oraz

czerwiec- lipiec 2018.

Pozostań Panem samego siebie!

Czekamy na Państwa zgłoszenia!


Złożenie Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. O zakwalifikowaniu Kandydata/ ki do Projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna.


Rekrutacja do Projektu składa się z trzech etapów:

I etap: ocena formalna Formularza zgłoszeniowego,

II etap: ocena merytoryczna biznesplanu

III etap: diagnoza kompetencji przedsiębiorczych przeprowadzana przez doradcę zawodowego/ psychologa z max 70 osobami, które uzyskały największą ilość punktów w wyniku oceny Formularzy Zgłoszeniowych.


Lista 96 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie zamieszczona na  www.business-school.pl/start oraz w Biurze Projektu po zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji do Projektu „Start do biznesu gwarancją sukcesu!” zostały określone w Regulaminie rekrutacji dostępnym
na www.business-school.pl/start w zakładce DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozmiar czcionki
Kontrast