PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W połowie września weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Co ciekawe, nowe przepisy zaczęły obowiązywać z datą wsteczną, a konkretnie na… 8 miesięcy wstecz.


W dniu 14 września w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z zapisami rozporządzenia, nowe przepisy weszły w życie już następnego dnia po ich ogłoszeniu, tj. w dniu 15 września. Dla przedsiębiorców data ta nie ma jednak większego znaczenia, gdyż nowe przepisy zaczęły obowiązywać z mocą wsteczną. Nowe rozporządzenie ma  bowiem zastosowanie już do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Wprowadzenie nowych przepisów z mocą wsteczną było możliwe prawdopodobnie dlatego, iż rząd uznał całość wprowadzanych zmian jako zmiany polepszające sytuację przedsiębiorców. Jakie zmiany czekają nas zatem w zakresie prowadzenia księgi?


Likwidacja obowiązków informacyjnych

Podstawowe zmiany w rozporządzeniu związane są z uchwaleniem nowelizacji ustawy o PIT. Nowa ustawa o podatku dochodowym ograniczyła bowiem ilość obowiązków informacyjnych, jakie spoczywają na małych przedsiębiorcach. Zmiany zapisane w ustawie wymusiły zatem usunięcie niektórych obowiązków informacyjnych zapisanych również w Rozporządzenie PKPiR. 

Pierwszy z obowiązków dotyczył konieczności zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, każdy przedsiębiorca miał bowiem obowiązek pisemnie powiadomić o tym fakcie urząd, w terminie 20 dni od założenia księgi. Nowe rozporządzenie znosi ten obowiązek.

Kolejnym obowiązkiem zgłoszeniowym, funkcjonującym od kilkunastu już lat, był obowiązek powiadamiania urzędu skarbowego o zawarciu umowy z biurem rachunkowym. Przedsiębiorca zobowiązany był do tej pory powiadamiać fiskusa o każdorazowej zmianie biura księgowego, informując urząd o nazwie i adresie nowego biura oraz miejscu prowadzenia i przechowywania księgi. Obecnie skarbówka nie może już wymagać od przedsiębiorcy takich informacji.

Dotychczasowe brzmienie rozporządzenia nakładało na firmy także obowiązek pisemnego powiadamiania urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury, jeśli miałoby do tego dojść w terminie innym niż 1 stycznia lub 31 grudnia. Nowe rozporządzenie znosi również i ten obowiązek informacyjny.


Mniej ewidencji

Znowelizowane rozporządzenie zmniejsza również ilość ewidencji, których prowadzenie wymagane było w przypadku niektórych przedsiębiorców.

W dotychczasowym stanie prawnym, wśród kilku różnych ewidencji, rozporządzenie wymieniało m.in. ewidencję pożyczek i zastawionych rzeczy. W nowym rozporządzeniu całkowicie usunięto przepisy odnoszące się do tej ewidencji.


Więcej dowodów wewnętrznych

Nowe rozporządzenie rozszerzyło katalog przypadków, w których dokumentowanie kosztów możliwe będzie przy użyciu dowodów wewnętrznych. Dowodami wewnętrznymi dokumentować można już zatem także zakup bezpośrednio od producenta, produktów roślinnych i zwierzęcych, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy (dla sprzedaży opisanej w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT).

Pełna treść nowego rozporządzenia znajduje się tutaj.