Ścieżka wsparcia

 1. REKRUTACJA I WERYFIKACJA PREDYSPOZYCJI DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Obligatoryjna rozmowa z doradcą zawodowym na etapie rekrutacji – 120 osób po 2h,

Zakres: weryfikacja predyspozycji do założenia i prowadzenia DG
m.in. osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, cechy przedsiębiorcze, odpowiedzialność, umiej. planowania i analitycznego myślenia, sumienność.


2. WSPARCIE SZKOLENIOWO – DORADCZE

 • SZKOLENIE ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 6 grup po średnio 15 osób, 60 h lekcyjnych (8 dni x 6-8 h)

Program:

 • podstawowe zagadnienia związane z DG – 2 h
 • podstawy prawne zakładania i prowadzenia DG – 2 h
 • charakterystyka różnych form DG – 2 h
 • zakładanie DG krok po kroku- 6 h
 • zagadnienia podatkowe – 8 h
 • zagadnienia kadrowo-płacowe – 8 h
  księgowość w przedsiębiorstwie – 8 h
 • marketing, reklama i PR firmy – 2 h
 • zarządzanie (poszukiwanie rynków zbytu, poszerzanie profilu DG) -2 h
 • źródła finansowania DG – 4 h
 • BP – 16 h

Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego kompetencje.

 • DORADZTWO BIZNESOWE INDYWIDUALNE– 90 osób x 6 h (3 spotkania po 2 h).

Zakres:

Biznes Plan (BP) – m.in. dopracowanie pomysłu, analiza ryzyka, aspekty finansowe, marketingowe BP i inne wg diagnozy.


3. PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I MONITORING FIRM z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

UDZIELENIE WSPARCIA NA URUCHOMIENIE DG (zał. będzie BP) będzie pod warunkiem rejestracji DG oraz wniesienia zabezpieczenia np. weksel. W przypadku osób w związku
małżeńskim – zgoda małżonka. Istnieje możliwość zmiany BP po warunkiem pisemnej informacji (rozpatrzenie w ciągu 15 dni).

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o pomocy de minimis.

W Umowie uczestnik zobowiązany jest do prowadzenia DG przez co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia DG (zg z wpisem CEIDG/KRS) zgodnie z BP.


4. WSPARCIE POMOSTOWE

 • POMOSTOWE WSPARCIE FINANSOWE – realizowane będzie w formie pomocy wypłacanej miesięcznie w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji na uruchomienie DG (z zastrzeżeniem wysokości określonej w budżecie projektu, obniżenie wysokości w przypadku obniżenia wysokości minimalnego wynagrodzenia).

Wsparcie będzie wypłacane z góry, za 1-wszy miesiąc , w którym Uczestnik rozpoczął prowadzenie DG.

Wsparcie przewidziano dla wszystkich 70 osób przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia DG na pokrycie niezbędnych opłat związanych bezpośrednio z bieżącym prowadzeniem DG, w szczególności na płatności
obowiązkowe m.in. składki ZUS, podatki, opłaty administracyjne.