O Projekcie

Witamy na stronie projektu

POSTAW NA WŁASNY BIZNES
– II edycja


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach
bezzwrotnych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nr naboru: RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości wśród 90 osób (50 K, 40 M) bez pracy w wieku 30 lat i więcej (wg opisu grupy docelowej) zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i mających do tego predyspozycje poprzez założenie i funkcjonowanie przez co najmniej 12 miesięcy 70 działalności gospodarczych prowadzonych przez 70 uczestników projektu w wyniku udziału w kompleksowym wsparciu szkoleniowo-doradczym w zakresie uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznania bezzwrotnych środków na rozwój przedsiębiorczości oraz pomostowego wsparcia finansowego ułatwiającego prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy do końca 11.2021 r.


Okres realizacji projektu:  01 stycznia 2020 r.  do  30 listopada 2021 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 987 137,74 PLN

Całkowita wartość projektu: 4 196 987,10 PLN


Grupa docelowa:

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • osoby długotrwale bezrobotne: osoby pozostające w rejestrze Urzędu Pracy w zależności od wieku:młodzież (<25 lat)– osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy)
 • osoby z niepełnosprawnościami (ON)
 • osoby o niskich kwalifikacjach: osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe
 • kobiety

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych w pkt. 1.

3. Uczestnikami proj. będą wyłącznie osoby zamieszkałe (wg Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa łódzkiego, w tym:
-min. 60% uczestników zamieszkiwać będzie powiaty o stopie bezrobocia wyższej niż stopa bezrobocia dla województwa łódzkiego (wg GUS na koniec 12.2018 r.) tj. powiaty: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, pabianicki, pajęczański, poddębicki, tomaszowski, wieluński, zduńskowolski, zgierski (kryterium premiujące 1),
-min. 60% uczestników zamieszkiwać będzie powiaty o niskim wskaźniku przedsiębiorczości mieszkańców (wg GUS-wskaźnik osób fizycznych prowadzących DG na 100 osób w wieku produkcyjnym -wartość niższa niż średnia dla województwa łódzkiego na koniec 12.2017 r.) tj. powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski (kryterium premiujące 2).


W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

 • Szkolenie ABC Działalności Gospodarczej
 • Indywidualne Doradztwo Biznesowe
 • Dotację na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 23.050,00 zł
 • Wsparcie Pomostowe w wysokości 2.100,00 zł (przez 12 miesięcy)

REZULTATY: 

 • 90 osób podniesie wiedzę w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (GD)
 • 70 osób otrzyma bezzwrotne dotacje na założenie DG i będzie prowadziło DG przez co najmniej 12 miesięcy, przy wsparciu pomostowym