Rekrutacja

Nabór do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły od stycznia do czerwca 2020 r.

ETAPY REKRUTACJI:

 1. Nabór dokumentów rekrutacyjnych (120 os.) –  formularze zgłoszeniowe do projektu wraz z załącznikami przyjmowane będą  w wersji papierowej w Biurze Projektu  w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w trakcie trwania rekrutacji do projektu (można składać osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera ). W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do realizatora projektu.
 2. Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych –  ocenie podlega: złożenie wymaganych dokumentów, wypełnienie wszystkich pól, złożenie podpisów i spełnianie wymogów grupy docelowej (kwalifikowalności), w tym weryfikacja prowadzenia działalności gospodarczej w CEIDG (wydruk) i otrzymania pomocy de minimis (SUDOP).                               Ocena 0 (odrzucenie) /1  (spełnienie)
 3. Ocena merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych – kryteria: podmiotowe(dot. kandydata) i przedmiotowe(dot. pomysłu na DG) – każdy formularz rekrutacyjny ocenia 2 losowo wybranych członków komisji rekrutacyjnej. Ocenie podlega:
  • pomysł na biznes(przejrzystość, realność, szanse powodzenia, klarowność i zasadność wydatków i inwestycji)  – do 30 punktów
  • kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie kandydata w kontekście planowanej działalności gospodarczej  – do 30 punktów.
 4. Do zakwalifikowania minimum 16 punktów z każdej części
 5. Ocena premiująca – 1 pkt. – za przynależność do grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 2 pkt. – dla osób bezrobotnych, po 10 pkt. – dla osób z powiatów o wysokiej stopie bezrobocia i powiatów o niski wskaźniku przedsiębiorczości
  O wynikach oceny formalno-merytorycznej kandydat zostanie powiadomiony mailowo/pisemnie/telefonicznie
 6. Rozmowa z doradcą zawodowym – ma na celu weryfikację predyspozycji kandydatów do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Opinia pozytywna (warunek udziału w projekcie). Opinia negatywna (odrzucenie)
 7. Rozmowa z Komisją Rekrutacyjną –  ma na celu weryfikację racjonalność planowanego przedsięwzięcia i szans powodzenia, zasadność planowanych działań i wydatków, zasobów do których ma dostęp kandydat, adekwatność kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w kontekście planowanej działalności gospodarczej. (Z uwzględnieniem opinii doradcy zawodowego). Wynik rozmowy pozytywny (warunek udziału w projekcie) , lub negatywny (odrzucenie kandydata)
 8. Wyniki – Po zakończeniu rozmów z Komisją Rekrutacyjną utworzone zostaną wstępne listy rankingowe uwzględniające osoby biorące udział w rekrutacji z wynikiem (zakwalifikowanie/przyjęcie na listę rezerwową/odrzucenie)  wg liczby punktów z oceny Formularza rekrutacyjnego i oceny ze spotkania z doradcą zawodowym i Komisją Rekrutacyjną.  Listy rankingowe zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu.

Po etapie rekrutacji zgodnie z listą rankingową 90 osób zostanie zakwalifikowane do etapu szkoleniowo-doradczego.

Po etapie szkoleniowo doradczym 70 osób zostanie zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości