Staże

3-miesięczne Staże Zawodowe – dla 40 osób, pod nadzorem wyznaczonego opiekuna.

 

Staże 3 miesięczne w zawodach/na stanowiskach zgodnych z potrzeb. i oczekiwaniami pracodawców (dostosowane. do pracodawców i zgodne. z zawodami deficytowymi, ofertami pracy). Staże odbywać się będą w wymiarze 40h/tygodniowo (8h/dzień), osoby z niepełnosprawnościami 35 h (7h/dzień) u Pracodawców na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z Polskimi oraz Europejskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży u Pracodawców z którymi podpisana zostanie umowa.

 

Staż na podstawie umowy (pracodawca-organizator-stażysta) zawierającej podstawowe warunki przebiegu stażu m.in. okres trwania, miejsce, stypendium, zakres obowiązków i uprawnień stron, dane opiekuna stażysty) Staż wg programu przygotowanego przez pracodawcę w porozumieniu z organizatorem będzie uwzględniał predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia i kwalifikacje. uczestnika. Staż pod nadzorem opiekuna, który wprowadza stażystę w zakres obowiązków i monitoruje realizację programu stażu. Po zakończeniu stażu przez pracodawcę opracowywana będzie pisemna ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu. potwierdzenia oraz dane opiekuna). Stażysta przygotuje sprawozdanie. Na tej podstawie wydane zostanie zaświadczenie o ukończeniu stażu.

 

Z tytułu udziału w stażu zawodowym Uczestnicy otrzymywać będą:

 

  • stypendium stażowe-1363 zł/miesięcznie (netto)

zwrot kosztów dojazdu na staż oraz badania lekarskie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozmiar czcionki
Kontrast