Informacje o projekcie

Witamy na stronie projektu

Od nowa


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnej trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Europejskiego.

Projekt realizowany jest przez Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna w partnerstwie z  Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt adresowany jest do 50 osób młodych w wieku 15-29 lat bez pracy. które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu) z województwa mazowieckiego.

Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia min. 90% spośród 50 uczestników projektu młodych do 29 roku życia opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze (do 1 roku) z grupy NEET do końca 04.2018 r. oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 43% uczestników ( tym 17% osób z niepełnosprawnościami, 35% długotrwale bezrobotnych i 36% o niskich kwalifikacjach).

Okres realizacji projektu: 2 listopada 2016 r. – 30 kwietnia 2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 687 174,24 PLN

Całkowita wartość projektu: 815 346,75 PLN


Grupa docelowa:

50 osób  – 4 kobiety i 46 mężczyzn, w tym:
4 kobiety i 44 mężczyzn – biernych zawodowo
2 mężczyzn –bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędach Pracy, w tym: 1 mężczyzna – długotrwale bezrobotny.
2 kobiety i 28 mężczyzn będzie osobami o niskich kwalifikacjach oraz 3 mężczyzn będzie osobami z niepełnosprawnościami.

 • wiek 15-29 lat
 • mieszkańcy województwa mazowieckiego
 • osoby o niskich kwalifikacjach: osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe
 • osoby długotrwale bezrobotne: osoby pozostające w rejestrze Urzędu Pracy w zależności od wieku:młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy),
 • osoby bierne zawodowo: osoby w wieku powyżej 18 lat niepracujące i nie będące bezrobotnymi
 • osoby z niepełnosprawnościami

Oferujemy:

 • Indywidualny Plan Działania
 • Doradztwo Zawodowe
 • Pośrednictwo Pracy
 • Szkolenia Zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników
 • 3-miesięczne Staże
 • Stypendium podczas szkoleń i staży
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • Catering w czasie szkoleń
 • Materiały dydaktyczne i pomocnicze

Kontakt z Punktem Aktywizacji Zawodowej:
(siedziba Fundacji Sławek)

ul. Gen. Władysława Andersa 13

tel. 570-892-983

e-mail: odnowa@business-school.pl
strona www: business-school.pl/odnowa

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek
8.00 – 16.00

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozmiar czcionki
Kontrast