Ścieżka wsparcia

ŚCIEŻKA WSPARCIA

Wsparcie w ramach Projektu obejmuje „ od Nowa”

Punkt Aktywizacji Zawodowej – Do punktu PAZ będzie się mogła zgłosić osoba z zakładu karnego/ aresztu śledczego, w którym będzie udzielane  różnego rodzaju wsparcie. W PAZ będzie można skorzystać z komputera z dostępem do internetu. Opiekun PAZ będzie udzielał informacji o możliwościach kształcenia, przysługujących zasiłkach, pomagał w pisaniu różnych dokumentów oraz nawiązywać kontakty z pracodawcami. Pomoc co miesiąc, spotkania indywidualne i grupowe. Zadania niezbędne ze względu. na specyfikę grupy i jej problemy-trudności w przystosowaniu się do życia „na wolności”, nieporadność życiowa i brak umiejętności w załatwianiu spraw urzędowych, brak środków finansowych., problemy mieszkaniowe, konflikty rodzinne, niepełnosprawność (pomoc w uzyskaniu świadczeń, wsparcia leczenia czy rehabilitacji.), zadłużenie alimentacyjne, samotne macierzyństwo (szczególnie. wśród kobiet wsparcie w zakresie. zapewnienia opieki)

1.Identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracyopracowanie Indywidualnego Planu (IPD) -6h/os. dla 50 osób. i dodatkowo 2h/os. dla 3 osób niepełnosprawnych- diagnoza sytuacji zawodowej, społecznej, rodzinnej i materialnej, określenie predyspozycji zawodowych oraz celu zawodowego;

 

2.Trening kompetencji- warsztaty 8h/dziennie x śr. 10 osób w grupie, razem 40 godzin/grupa (5 dni) wg programu – działanie zespołowe, nauka zachowań akceptowanych społecznie, komunikacja, nawiązywanie kontaktów, autoprezentacja.

 

3.Poradnictwo zawodowe – warsztaty 8h/dziennie x śr. 10 osób w grupie, razem 40 godzin/grupa (5 dni) wg programu: poruszenie się po rynku pracy, zawody, formy zatrudnienia, w tym elastyczne formy zatrudnienia, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, usługi i instrumenty rynku pracy, motywacja do poszukiwania zatrudnienia, autoprezentacja, komunikacja, planowanie kariery zawodowej, podnoszenie/uzupełnianie kwalifikacji i kompetencji zawodowych..

 

4.Pośrednictwo pracy-indywidywidalne.-50 osób-6h/os.-wybór zawodu zgodny                                    z kwalifikacjami i kompetencjami, możliwości zatrudnienia, przedstawienie ofert. pracy, opracowanie i wysłanie dokumentów aplikacyjnych, nawiązywanie. kontaktów                                         z pracodawcami.

 

  • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników oraz przekazanie bezpłatne materiałów edukacyjnych typu skrypt, notatnik, długopis, teczka, a także catering na zajęciach grupowych, ubezpieczenie NNW, wszystkie zajęcia bezpłatne.

Szkolenia – dla  40 osób, z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji, kończyć się będą egzaminem zewnętrznym lub przeprowadzonym przez Projektodawcę w zakresie posiadanych uprawnień do egzaminowania. Efekt: certyfikat potwierdzający kwalifikacje/kompetencje w zawodzie. Szkolenia dobierane po analizie IPD z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy.

Proponowane szkolenia:

 

Spawacz MAG– 2 grupy 8 osobowe,  Szkolenie będzie trwało 120 godzin  (30 godzin teorii i 90 godzin  praktyki. Program będzie obejmował  m.in.: wiadomości z zakresu spawania, BHP, materiałoznawstwa i technolgii  metali, historia spawania, metody łączenia metali, rysunek techniczny, podstawy elektrotechniki, maszyny i urządzenia., metalurgia, przygotowanie materiałów. Ćwiczenia zakończone egzaminem.. Uzyskanie certyfikatu Instytutu Spawalnictwa.

 

Kucharz I i II stopnia-1grupa 12 osobowa.-140 godzin  (42 godziny teorii i 98 godzin praktyki). Program będzie obejmował m.in.: strukturę organizacyjną Zakładu gastronomicznego, system HACCP, proc. technologiczne w produkcji żywności, sporządzanie potraw, obsługa kasy fiskalnej.

 

Murarz-1grupa 12osobowa -140 godzin (32 godziny teorii i 108 godzin praktyki ) Program będzie obejmował m.in.: zagadnienia ogólne i BHP, rysunek zawodowy, układ elementów, kształtowników. spoin, układ. wiązania, cięcie elementów., materiałoznawstwo, technolgia robót murarskich, konstrukcje.

 

Warunkiem ukończenia szkolenia jest minimum 80% frekwencja.

3-miesięczne Staże Zawodowe – dla 40 osób  pod nadzorem wyznaczonego opiekuna.

Staże 3 miesięczne w zawodach/na stanowiskach zgodnych z potrzebami. i oczekiwaniami.

pracodawców (dostosowane. do pracodawców i zgodne. z zawodami deficytowymi, ofertami pracy).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozmiar czcionki
Kontrast