Rekrutacja

Jak się zgłosić?

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu „LUBUSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz dostarczyć do Biura Projektu Formularz zgłoszeniowy wypełniony elektronicznie zgodnie z podanym wzorem i opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem Kandydata/ ki wraz z wymaganymi załącznikami:

  • Aktualne (wydane nie wcześniej niż 10 dni przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego) zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna i czasie pozostawania w rejestrze bezrobotnych – dotyczy osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
  • Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej – załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego – dotyczy osób bezrobotnych niezarejestrowanych
  • Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo – załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego – dotyczy osób biernych zawodowo
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania – załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego -dotyczy wszystkich Kandydatów/ek.
  • Oświadczenie potwierdzające status osoby długotrwale bezrobotnej (w rozumieniu BAEL) niezarejestrowanej  w Urzędzie Pracy  w rozumieniu definicji zawartej w niniejszym Regulaminie – załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego – dotyczy osób długotrwale bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
  • Kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem orzeczenia o przyznanym stopniu niepełnosprawności/innego dokumenty potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy osób z niepełnosprawnościami.

Regulamin rekrutacji oraz wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie www.business-school.pl/centrum  w zakładce DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW oraz w Biurze Projektu.

Formularze zgłoszeniowe do projektu wraz z w/w załącznikami przyjmowane będą elektronicznie lub w wersji papierowej w Biurze Projektu w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w trakcie trwania rekrutacji do projektu.

Gotowe Formularze Zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera. Istnieje możliwość przesłania skanu wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego na adres: centrum@business-school.pl , przy czym dodatkowo dostarczenie niniejszych dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej do Biura Projektu musi nastąpić najpóźniej w ciągu następnych 2 dni roboczych licząc od dnia przesłania wersji elektronicznej.


OGŁASZAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU!

Nabór do projektu „LUBUSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” prowadzony będzie  w I edycji:

  I edycja:    październik-listopad 2018 r.


Pozostań Panem samego siebie!
Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Złożenie Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. O zakwalifikowaniu Kandydata/ ki do Projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna.


Lista 36 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie zamieszczona na  www.business-school.pl/centrum oraz w Biurze Projektu po zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji do Projektu „LUBUSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” zostały określone w Regulaminie rekrutacji dostępnym na www.business-school.pl/centrum w zakładce DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego