O projekcie

Witamy na stronie projektu

LUBUSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: 6. Regionalny rynek pracy, Działanie: 6.3. Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie 6.3.1. Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskieg na lata 2014-2020.

Nr naboru: RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17
Nr wniosku: RPLB.06.03.01-08-0011/18

Projekt  realizowany jest pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Zapraszamy do udziału w projekcie „LUBUSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, którego celem jest zwiększenie szans na założenie działalności gospodarczej przez 36 osób (30 kobiet, 6 mężczyzn) bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku powyżej 50 lat, zamieszkałych na terenach wiejskich województwa lubuskiego (powiatu nowosolskiego, krośnieńskiego, wschowskiego, zielonogórskiego i żagańskiego) zgodnie z Kodeksem Cywilnym poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz finansowego.


W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

 • Szkolenie ABC Działalności Gospodarczej
 • Indywidualne Doradztwo Biznesowe
 • Dotację na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 25.000,00 zł
 • Wsparcie Pomostowe w wysokości 1.300,00 zł (przez 6 lub 12 miesięcy)
 • Indywidualne Pomostowe Doradztwo Biznesowe

Planowane efekty realizacji projektu:

 • 36 uczestników projektu (30 kobiet, 6 mężczyzn) nabędzie lub podniesie wiedzę i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (w tym z przygotowania biznesplanu)
 • 26 (22 kobiet, 4 mężczyzn) uczestników projektu otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • utworzenie min. 32 miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 r. – 30.04.2020 r.

Wartość projektu:  1 329 048,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 577 190,80 zł


Kto może wziąć udział?

Projekt „LUBUSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, skierowany jest do osób po 50. roku życia (tj. począwszy od dnia 50 urodzin):

 • zamieszkałych na terenach wiejskich województwa lubuskiego (powiatu nowosolskiego, krośnieńskiego, wschowskiego, zielonogórskiego i żagańskiego) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • bezrobotnych lub biernych zawodowo
 • zamierzających z własnej inicjatywy założyć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. lubuskiego, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadających wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • należących co najmniej do jednej z następujących grup:
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres min 12 m-cy)
  • osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne).
  • kobiety
  • osoby po 50 roku życia

Uczestnikiem Projektu nie może być osoba, która:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu posiadała aktywny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, była zarejestrowana jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziła działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową),
 2. jest wspólnikiem spółki osobowej lub posiada więcej niż 10% udziału w kapitale spółki kapitałowej,
 3. zasiada w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pełni funkcję prokurenta,
 4. jest lub była osobą zatrudnioną w ciągu ostatnich dwóch lat (przed przystąpieniem do Projektu) u Realizatorów Projektu, wykonawcy uczestniczącego w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów albo jest osobą, którą łączy lub łączył z Realizatorami Projektu i/lub pracownikiem Realizatorów Projektu, i/lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczeń a w linii bocznej do drugiego stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 5. jest osobą zaangażowaną w realizację Projektu po stronie Realizatora/ów Projektu lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów w przeciągu ostatnich dwóch lat od daty rozpoczęcia realizacji Projektu,
 6. nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków przyznawanych w ramach RPO, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 lub innych programów, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 8. otrzymała w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej,
 9. ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),
 10. posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub jest wobec niej prowadzona egzekucja.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentach rekrutacyjnych, które dostępne są na http://business-school.pl/centrum/ w zakładce DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego