Informacje o projekcie

Witamy na stronie projektu

OD POMYSŁU DO BIZNESU
– program wspierania przedsiębiorczości osób bez pracy po 30 roku życia


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy, Działanie 8.3. Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

Projekt adresowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych  i bierni zawodowo)
w po 30 roku życia zamieszkałych na terenie  powiatu górowskiego, legnickiego ziemskiego, polkowickiego i wołowskiego województwa dolnośląskiego znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: kobiety, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotni, po 50 roku życia,
z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia zamieszkujących na terenie województwa dolnośląskiego w pow. górowskim, legnickim ziemskim, polkowickim
i wołowskim znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w formie samozatrudnienia
w okresie od 01.2017 r. do 08.2018 r. poprzez udział we wsparciu szkoleniowo – doradczym
w zakresie zakładania działalności gospodarczej, przyznanie bezzwrotnych środków na rozwój przedsiębiorczości oraz pomostowego wsparcia szkoleniowo – doradczego i finansowego ułatwiającego prowadzenie DG okresie pierwszych 12 miesięcy.

Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2017 r. – 30 sierpnia 2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 623 942,35 PLN

Całkowita wartość projektu: 3 086 991,00 PLN


Grupa docelowa:

60 osób bez pracy (bezrobotnych 24K/16M i biernych zawodowo 12K/8M) po 30 roku życia zamieszkałych (wg KC) na terenie powiatu górowskiego, legnickiego ziemskiego, polkowickiego i wołowskiego województwa dolnośląskiego,

znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 1. 36 kobiety, w tym 12 długotrwale bezrobotnych, 12 o niskich kwalifikacjach, 6 po 50 roku życia, 4 z niepełnosprawnościami,
 2. 24 mężczyzn, w tym 6 długotrwale bezrobotnych, 9 o niskich kwalifikacjach, 8 po 50 roku życia
  i 2 z niepełnosprawnościami,

osoba o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe,

osoba długotrwale bezrobotna – osoby pozostające w rejestrze Urzędu Pracy w zależności od wieku:

 • młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),
 • dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy),

osoba z niepełnosprawnością – za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia,

osoby bierne zawodowo – osoby w wieku powyżej 18 roku życia, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej, tzn. nie pracują i nie są bezrobotne.


Oferujemy:

 • Doradztwo Zawodowe
 • Szkolenie z zakresu ABC działalności gospodarczej
 • Doradztwo Biznesowe w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze po otrzymaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 • Wsparcie pomostowe finansowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
 • Materiały dydaktyczne i pomocnicze

Kontakt z Biurem Projektu:

ul. Budowniczych LGOM 61B pok. 3
(II piętro)
59-300 Lubin

tel. 739-084-815

e-mail: bizneswroclaw@business-school.pl
strona www: business-school.pl/bizneswroclaw

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:  9.00 – 17.00
Wtorek – Piątek:  8.00 – 16.00

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozmiar czcionki
Kontrast