II EDYCJA – WSTĘPNE LISTY RANKINGOWE OCENY BIZNES PLANÓW

Osoby, które nie zgadzają się z oceną lub z przyznaną kwotą dofinansowania  mogą złożyć w biurze projektu odwołanie  w ciągu 5 dni zgodnie z  Regulaminem Przyznawania Środków Na Rozwój Przedsiębiorczości, paragraf VII punkty od 1 do 3:

  1. Uczestnik, który otrzymał negatywną decyzję w przedmiocie przyznania wsparcia ma prawo złożyć odwołanie do biura projektu w terminie 5 dni od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia.
  2. Odwołanie w terminie 5 dni od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia przysługuje również, jeżeli uczestnik otrzymał wsparcie finansowe jednak w kwocie niższej niż wnioskowana, a także jeżeli nie zgadza się z poczynionymi przez oceniających zmianami w biznesplanie.
  3. Odwołanie należy złożyć w biurze projektu w formie pisemnej, podpisanej oryginalnie przez uczestnika. W odwołaniu należy uzasadnić przyczyny, z powodu których uczestnik uważa decyzję o odmowie przyznania wsparcia/obniżeniu wsparcia/zmian w biznesplanie za wadliwą