O projekcie

Witamy na stronie projektu

POSTAW NA WŁASNY BIZNES
w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach
bezzwrotnych – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nr naboru: RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest wzrost zwiększenie poziomu przedsiębiorczości wśród 90 osób (50 K,40 M) bez pracy w wieku 30 lat i więcej (wg opisu grupy docelowej) zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego (ŁOM) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i mających do tego predyspozycje poprzez założenie i funkcjonowanie przez co najmniej 12 miesięcy 64 działalności gospodarczych
prowadzonych przez 64 uczestników projektu w wyniku udziału w kompleksowym wsparciu szkoleniowo-doradczym w zakresie uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej,
przyznania bezzwrotnych środków na rozwój przedsiębiorczości oraz pomostowego wsparcia doradczego i finansowego ułatwiającego prowadzenie działalności gospodarczej w
okresie pierwszych 12 miesięcy do końca 12.2020 r.


Okres realizacji projektu:  01 lutego 2019 r.  do  31 grudnia 2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 235 834,10 PLN

Całkowita wartość projektu: 4 108 759,07 PLN


Grupa docelowa:

90 osób (50 K i 40 M) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej(DG), w tym:

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) znajdujące się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • osoby długotrwale bezrobotne: osoby pozostające w rejestrze Urzędu Pracy w zależności od wieku:młodzież (<25 lat)– osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy)
 • osoby z niepełnosprawnościami (ON)
 • osoby o niskich kwalifikacjach: osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe
 • kobiety

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych w pkt. 1)


W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

 • Szkolenie ABC Działalności Gospodarczej
 • Indywidualne Doradztwo Biznesowe
 • Dotację na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 27.100,00 zł
 • Wsparcie Pomostowe w wysokości 2.100,00 zł (przez 12 miesięcy)
 • Indywidualne Pomostowe Doradztwo Biznesowe

REZULTATY: 

 • 90 osób podniesie wiedzę w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (GD)
 • 64 osoby otrzyma bezzwrotne dotacje na założenie DG i będzie prowadziło DG przez co najmniej 12 miesięcy, przy wsparciu pomostowym

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego