Informacje o projekcie

Witamy na stronie projektu

Innowacyjny region częstochowski


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Projekt adresowany jest do 50 osób w wieku 18-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) niezarejestrowanych w Urzędach Pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1., zamieszkujących na terenie powiatu: m. Częstochowa, częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego w województwie śląskim.

Celem projektu jest adaptacja do potrzeb lokalnego rynku pracy do końca 31.01.2018 r.  osób z Grupy Docelowej projektu poprzez: identyfikację potrzeb (IPD), pośrednictwo pracy, wysokiej jakości szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji/kompetencji zgodnych z potrzebami rynku pracy oraz stażami zawodowymi potrzebnymi do uzyskania niezbędnego na rynku pracy doświadczenia zawodowego, co pozwoli zwiększyć możliwość zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy w tym 100% tzw. młodzieży NEET.

Okres realizacji projektu: 1 lutego 2017 r. – 31 stycznia 2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 777 398,19 PLN

Całkowita wartość projektu:  922 399,37 PLN


Grupa docelowa:

50 osób  – 28 kobiet i 22 mężczyzn, w tym co najmniej:
82%  – osoby biernych zawodowo
18% – osoby bezrobotne  niezarejestrowane w Urzędach Pracy, w tym co najmniej:
7% ogółu uczestników – osoby długotrwale bezrobotne,
a 6% – osoby z niepełnosprawnościami

 • mieszkańcy województwa śląskiego powiatu  m. Częstochowa, częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego w województwie
 • osoby długotrwale bezrobotne: osoby pozostające w rejestrze Urzędu Pracy w zależności od wieku:młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy),
 • osoby z niepełnosprawnościami– osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
  • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: (znacznego, umiarkowanego, lekkiego) lub
  • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
  • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia (orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi także podstawę do przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów),
  • a także osoby z zaburzeniami psychicznymi

Oferujemy:

 • Indywidualny Plan Działania
 • Doradztwo Zawodowe
 • Pośrednictwo Pracy
 • Trening Umiejętności Psychospołecznych
 • Porady prawne dla osób z niepełnosprawnosciami
 • Szkolenia z zakresu IT
 • Szkolenia z księgowości komputerowej lub e-commerce
 • 3-miesięczne Staże
 • Stypendium podczas szkoleń i staży
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • Catering
 • Materiały dydaktyczne i pomocnicze

Kontakt z Biurem Projektu:

Al. Niepodległości 20/22 lok. 35
42-200 Częstochowa

tel. 537-093-590

e-mail: czestochowa@business-school.pl
strona www: business-school.pl/czestochowa

Godziny otwarcia:

Poniedziałek,środa,piątek – 8.00 – 16.00

Wtorek, czwartek 10.00 – 18.00

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego