O projekcie

Witamy na stronie projektu

PRZEDSIĘBIORCA TO TY!


Projekt „Przedsiębiorca to TY!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Business School Hanna Polak Marcin Polak Sp. Jawna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Rynek pracy, Działanie 10.03 Rozwój samozatrudnienia.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Przedsiębiorca to TY!”, którego celem jest zwiększenie szans na założenie działalności gospodarczej przez 108 osób (63 kobiety, 45 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących na terenie województwa warmińsko- mazurskiego (powiat giżycki, węgorzewski, piski) zgodnie z Kodeksem Cywilnym poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz finansowego.

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

 • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (w tym zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia i doradztwo)
 • bezzwrotnej dotacjina uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości
 • 27 000,00 zł/os.
 • wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat): przez okres 12 miesięcy w kwocie 1000 zł/ os.
 • wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego (szkolenia i doradztwo specjalistyczne- „szyte na miarę”).

Planowane efekty realizacji projektu:

 • 120 uczestników projektu (70 kobiet, 50 mężczyzn) nabędzie lub podniesie wiedzę i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (w tym z przygotowania biznesplanu)
 • ( 47 kobiet, 31 mężczyzn) uczestników projektu otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • utworzenie min. 112 miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 30.09.2021 r.

Wartość projektu:  5 125 975,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 357 079, 17 zł


Kto może wziąć udział?

Projekt „Przedsiębiorca to TY!”, skierowany jest do osób po 30. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin):

 • zamieszkałych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego ( powiat giżycki, węgorzewski, piski) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Bezrobotne
 • Poszukujące pracy i nieaktywne/ bierne zawodowo; znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
 • zamierzających z własnej inicjatywy założyć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. warmińsko- mazurskiego, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadających wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • należących co najmniej do jednej z następujących grup:
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres min 12 m-cy)
 • osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne).
 • kobiety
 • osoby po 50 roku życia

Uczestnikiem Projektu nie może być osoba, która:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu posiadała aktywny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, była zarejestrowana jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziła działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową),
 2. jest wspólnikiem spółki osobowej lub posiada więcej niż 10% udziału w kapitale spółki kapitałowej,
 3. zasiada w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pełni funkcję prokurenta,
 4. jest lub była osobą zatrudnioną w ciągu ostatnich dwóch lat (przed przystąpieniem do Projektu) u Realizatorów Projektu, wykonawcy uczestniczącego w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów albo jest osobą, którą łączy lub łączył z Realizatorami Projektu i/lub pracownikiem Realizatorów Projektu, i/lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczeń a w linii bocznej do drugiego stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 5. jest osobą zaangażowaną w realizację Projektu po stronie Realizatora/ów Projektu lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów w przeciągu ostatnich dwóch lat od daty rozpoczęcia realizacji Projektu,
 6. nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków przyznawanych w ramach RPO, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 lub innych programów, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 8. otrzymała w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej,
 9. ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),
 10. posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub jest wobec niej prowadzona egzekucja.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentach rekrutacyjnych, które dostępne są na http://business-school.pl/przedsiebiorca/ w zakładce DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego