Informacje o projekcie

Witamy na stronie projektu

„POSTAW NA PRACĘ”


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt jest realizowany pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Projekt adresowany jest do 130 osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 18-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym szczególnie osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy, zamieszkujące  obszar woj. łódzkiego (powiaty: Łódź, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski)

Cel główny: Wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia min. 96% spośród 130 biernych lub bezrobotnych uczestników projektu (78K i 52M) w wieku 18-29l. z grupy NEET z pow. Łódź, łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego poprzez kompleksowy i dostosowany do indywidualnych potrzeb program aktywizacji zawodowej w formie doradztwa, pośrednictwa pracy, szkoleń i staży do końca 04.2018r.,  oraz podjecie zatrudnienia przez min.17% ucz. niepełnosprawnych, 35% dł. bezrobotnych, 36% o niskich kwalifikacjach i 43% nie kwalifikujących się do wymienionych grup

 

Okres realizacji projektu: od: 2016-02-01  do: 2018-04-30

 


Grupa docelowa:

130 osób  – 78 kobiet i 52 mężczyzn, w tym:

-111 (66K,45M) biernych zawodowo (85,6% ogółu ucz.)

-19 (12K,7M) bezrobotnych (14,4% ucz.) w tym 9 długotrwale bezrobotnych-6K i 3M (46% bezrobotnych) i 5bezrobotne niezarejestrowane w UP-3K i 2M

-46 (27K,19M) w wieku 18-24l. z kategorii NEET (35,6% ucz. proj.-kryt. premiujące 1)

-39 os. o niskich kwalifikacjach (23K,16M)

-3os. niepełnosprawne (2K,1M)

  • mieszkańcy województwa łódzkiego z powiatów: Łódź, łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego
  • osoby o niskich kwalifikacjach: osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe
  • osoby długotrwale bezrobotne: osoby pozostające w rejestrze Urzędu Pracy w zależności od wieku:młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy),
  • osoby bierne zawodowo: osoby w wieku powyżej 18 lat niepracujące i nie będące bezrobotnymi

Oferujemy:

  • Indywidualny Plan Działania (zwracamy koszty dojazdu)
  • Warsztaty poradnictwa zawodowego (zwracamy koszty dojazdu + zapewniamy wyżywienie i materiały dydaktyczne i pomocnicze)
  • Pośrednictwo Pracy (zwracamy koszty dojazdu)
  • Szkolenia Zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników (zwracamy koszty dojazdu, zapewniamy wyżywienie i materiały dydaktyczne i pomocnicze , wypłacamy stypendia szkoleniowe)
  • 3-miesięczne Staże  (zwracamy koszty dojazdu, wypłacamy stypendia stażowe, refundujemy koszt badań lekarskich)
  • Pośrednictwo Pracy – wejście na rynek pracy (zwracamy koszty dojazdu)

Kontakt z Biurem Projektu:

ul. Zachodnia 70 lok. 415 (IV Piętro)

90-403 Łódź

tel. 517 696 999
tel. 517 696 660

e-mail: postawnaprace@business-school.pl
strona www: business-school.pl/postawnaprace

Godziny otwarcia:

9.00 – 15.00

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Rozmiar czcionki
Kontrast