Ścieżka wsparcia

Wsparcie w ramach Projektu obejmuje:

Indywidualizacja wsparcia oraz pomocy w określeniu ścieżki zawodowej – obligatoryjne wszyscy uczestnicy (52 Kobiety i 28 Mężczyzn), zajęcia w miastach woj. śląskiego (w godzinach: zajęcia indywidualne – ustalane indywidualnie w dniach od poniedziałku do soboty, zajęcia grupowe w godzinach 08-17 w dni robocze), zwrot kosztów dojazdu dla uczestników oraz przekazanie bezpłatne materiałów edukacyjnych typu skrypt, notatnik, długopis, teczka, a także catering na zajęciach grupowych, ubezpieczenie NNW, wszystkie zajęcia bezpłatne:

 • Identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy: opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) 6/h osoba, 2 spotkania po 3 h wg programu: diagnoza sytuacji zawodowej, społecznej, rodzinnej i materialnej, określenie predyspozycji zawodowych oraz celu zawodowego;
 • Poradnictwo zawodowe – warsztaty 8h/dziennie x śr. 10 osób w grupie, razem 40 godzin/grupa (5 dni) wg programu: poruszenie się po rynku pracy, zawody, formy zatrudnienia, w tym elastyczne formy zatrudnienia, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, usługi i instrumenty rynku pracy, motywacja do poszukiwania zatrudnienia, autoprezentacja, komunikacja, planowanie kariery zawodowej, podnoszenie/uzupełnianie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
 • Pośrednictwo pracy – 10h/osoba (7 spotkań po 1-2h). Wybór zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami, analiza możliwości zatrudnienia, przedstawienie ofert pracy, opracowanie i wysyłanie dokumentów aplikacyjnych, nawiązywanie kontaktów z pracodawcami.

Szkolenia – dla wszystkich uczestników 80 osób, z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji, kończyć się będą egzaminem zewnętrznym lub przeprowadzonym przez Projektodawcę w zakresie posiadanych uprawnień do egzaminowania. Efekt: certyfikat potwierdzający kwalifikacje/kompetencje w zawodzie. Szkolenia dobierane po analizie IPD z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy. Uczestnik otrzyma bon szkoleniowy na jedno wskazane szkolenie, ewentualnie w razie potrzeby na dwa szkolenia jeżeli środki na ten cel przewidziane w budżecie projektu będą wystarczające. W przypadku diagnozy IPD większej ilości osób na to samo szkolenie – szkolenie w grupach.

Proponowane szkolenia:

 • Kurs I stopnia na kandydatów na księgowego – 100h
 • Specjalista ds. kadr i płac – 136h
 • Operator aplikacji biurowych z certyfikatem ECDL Base – 80h
 • Kierowca wózka jezdniowego – 60h
 • Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną – 50h
 • Spawanie metodą MIG/MAG – 140h
 • Spawanie metodą TIG – 110h
 • Prawo jazdy kat. D – 80h

Zajęcia o charakterze warsztatowo-wykładowym z wykorzystaniem technik IT i narzędzi audiowizualnych w miastach woj. śląskiego, w zależności od wyników rekrutacji (ilości osób z danego rejonu) 6-8 h dziennie.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest minimum 80% frekwencja.

Z tytułu udziału w szkoleniu zawodowym Uczestnicy otrzymywać będą:

 • stypendium szkoleniowe w wysokości 6,64 zł/h netto („na rękę”)
 • ubezpieczenie ZUS.

Uczestnicy otrzymają:

 • sfinansowanie szkolenia w całości (dla uczestników udział w szkoleniu jest bezpłatny),
 • sfinansowanie: badań lekarskich, materiałów edukacyjnych, egzaminów zawodowych, zwrot kosztów dojazdu, kosztów opieki nad osobą zależną.

Uczestnikom szkolenia zostanie wypłacone stypendium szkoleniowe w wysokości 6,64 zł/h netto („na rękę”). Dodatkowo ubezpieczenie ZUS.


3-miesięczne Staże Zawodowe – dla wszystkich 80 osób, pod nadzorem wyznaczonego opiekuna. Staże odbywać się będą w wymiarze 40h/tygodniowo (8h/dzień), osoby z niepełnosprawnościami 35 h (7h/dzień) u Pracodawców na terenie województwa śląskiego. Zgodnie z Polskimi oraz Europejskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży u Pracodawców z którymi podpisana zostanie umowa Pracodawca-Organizator-Uczestnik (w treści m.in.: dane uczestnika, dane opiekuna, miejsce, okres, warunki stażu, stypendium, obowiązki i uprawnienia stron). Staż odbywać się będzie wg programu określonego w umowie (program będzie zawierał: nazwę zawodu/specjalności, zakres wykonywanych zadań, rodzaj uzyskanych kwalifikacji/umiejętności, sposób ich potwierdzenia oraz dane opiekuna). Będzie uwzględniał predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia i kwalifikacje uczestnika. Po stażu Pracodawca wystawi stażyście dokument potwierdzający odbycie stażu-ocenę. Stażysta przygotuje sprawozdanie. Na tej podstawie wydane zostanie zaświadczenie o ukończeniu stażu.

Z tytułu udziału w stażu zawodowym Uczestnicy otrzymywać będą

 • stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł za jeden miesiąc obecności na stażu netto (do ręki)
 • składki na ubezpieczenie społeczne.

Uczestnicy otrzymają ponadto zwrot:

 • kosztów dojazdu,
 • kosztu badań lekarskich,
 • kosztu opieki nad osobą zależną.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozmiar czcionki
Kontrast