Informacje o projekcie

Witamy na stronie projektu

Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy
w województwie śląskim


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo powyżej 30  roku życia (od dnia 30 urodzin) o niskich kwalifikacjach znajdujących się w trudnej sytuacji na runku pracy tj. osób po 50 roku życia oraz osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.

Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia min. 90% spośród 80 (52 kobiet i 28 mężczyzn) bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo uczestników projektu o niskich kwalifikacjach powyżej 30 r. życia, w tym 30% długotrwale bezrobotnych i 15% powyżej 50 roku życia oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 35% uczestników długotrwale bezrobotnych i 36% o niskich kwalifikacjach.

Okres realizacji projektu: 1 października 2016 r. – 30 września 2017 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 932 180,45 PLN

Całkowita wartość projektu: 1 040 840,73 PLN


Grupa docelowa:

80 osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo – 52 kobiet i 28 mężczyzn o niskich kwalifikacjach, w tym:
16 kobiet i 8 mężczyzn – długotrwale bezrobotnych
5 kobiet i 7 mężczyzn – po 50 roku życia

 • osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 lat (od dnia 30 urodzin)
 • mieszkańcy województwa śląskiego
 • osoby o niskich kwalifikacjach: osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe
 • osoby długotrwale bezrobotne: osoby pozostające w rejestrze Urzędu Pracy w zależności od wieku:

  młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),

  dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).


Oferujemy:

 • Indywidualny Plan Działania
 • Doradztwo Zawodowe
 • Pośrednictwo Pracy
 • Szkolenia Zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników
 • 3-miesięczne Staże
 • Stypendium podczas szkoleń i staży
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • Catering w czasie szkoleń
 • Materiały dydaktyczne i pomocnicze

Kontakt z Biurem Projektu:

ul. Podgórna 4 lok. 5
(budynek Naczelnej Organizacji Techniznej)
40-026 Katowice

tel. 570-892-826

e-mail: szanse@business-school.pl
strona www: business-school.pl/szanse

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek
8.00 – 16.00

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozmiar czcionki
Kontrast