Stypendia dla bezrobotnych

 


Osobom, które mają status bezrobotnego i nie posiadającą kwalifikacji zawodowych, może – po spełnieniu określonych warunków – przysługiwać stypendium wypłacane z Funduszu Pracy przez Powiatowe Urzędy Pracy z tytułu podjęcia i kontynuowania nauki.  Takie prawo do ubiegania się o stypendium uzyskasz zapisując się do Policealnego Studium Business School.

 
              Kryteria przyznawania stypendium z tytułu podjęcia nauki

 

1.      Stypendium może zostać  przyznane z tytułu podjęcia dalszej nauki bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych spełniającemu warunki określone w art. 55 ustawy o promocji (…).
Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych – oznacza to bezrobotnego nie posiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.

2.      Warunkiem przyznania stypendium są łącznie:

a)     podjęcie dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej albo podjęcie studiów niestacjonarnych w szkole wyższej w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy. (Przez podjęcie dalszej nauki należy rozumieć rozpoczęcie nauki na pierwszym roku po raz pierwszy na wyższym poziomie niż ostatnio zakończony);

b)      złożenie stosownego wniosku o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki (wzór wniosku w załączeniu);

c)     przedstawienie zaświadczenia ze szkoły o podjęciu nauki z dokładną datą rozpoczęcia, czasem trwania nauki zgodnie z programem nauczania oraz informacją czy jest to szkoła dla dorosłych publiczna lub szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej;

d)     przedstawianie comiesięcznych zaświadczeń ze szkoły potwierdzających kontynuowanie nauki;

e)     przedstawienie zaświadczeń o wysokości uzyskiwanych dochodów przez członków rodziny (rodzina zgodnie z ustawą o pomocy społecznej to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz złożenie oświadczenia o dochodach (formularz wewnętrzny PUP);

f)      nieprzekroczenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

            Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium tj. z tytułu podjęcia nauki.

3.      Stypendium przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt.1 ustawy o promocji (…).

4.      Na wniosek bezrobotnego może zostać podjęta decyzja o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania (przez regulaminowy czas trwania nauki).

5.      Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki. Przepis art. 73 ust. 5 ustawy o promocji  (…) stosuje się odpowiednio.

6.      Osobie, której przyznano stypendium w przypadku podjęcia zatrudnienia przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjęła zatrudnienie w trakcie nauki.
Przez zatrudnienie należy rozumieć wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą - art. 2 ust. 2 pkt 43 ustawy o promocji zatrudnienia (…).

7.      Wypłata stypendium za każdy miesiąc jego przysługiwania następuje po dostarczeniu zaświadczenia o kontynuowaniu nauki i złożeniu oświadczenia o nieprzekroczeniu kryterium dochodowego w danym miesiącu.

8.      Bezrobotnemu uprawnionemu do stypendium w przypadku czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny w przypadkach, o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa powiatowy urząd pracy wypłaca stypendium po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego (druk ZUS ZLA).

9.      Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.

10.  Odmowa  przyznania stypendium może nastąpić w szczególności w przypadku wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

11.  Uprawniony bezrobotny nabywa prawnie skuteczne roszczenie o wypłatę stypendium z chwilą doręczenia decyzji o jego przyznaniu.

 

 

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008 Nr 69, poz. 415 z późn.zm.) -  art. 55.

2.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 1118).

 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)