Roczne policealne studium

 

Roczne Policealne Studium Business School jest szkołą zarejestrowaną w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Prezydenta m. st. Warszawy, prowadzoną przez Biuro Edukacji.

Nauka w studium rocznym odbywa się na podstawie autorskich programów nauczania. Zaletą takiego rozwiązania jest większa elastyczność i aktualność w dostosowaniu kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.
Nie ma tu przedmiotów ogólnych, często zbędnych w kształceniu dla potrzeb konkretnego zawodu. Po prostu – dajemy samą esencję wiedzy i umiejętności.

Po ukończeniu studium słuchacz otrzymuje dyplom Business School i zaświadczenie na drukach MEN. Wydając go, to my (podobnie jak inne prywatne szkoły)  potwierdzamy uzyskanie tytułu specjalisty w danym zawodzie. Swoje dyplomy wydaje też Uniwersytet Warszawski na rocznych studiach podyplomowych (bez określenia uzyskanego tytułu) oraz inne uczelnie krajowe i zagraniczne, w tym m.in. angielskie i amerykańskie college  (odpowiedniki naszych szkół policealnych). Prosimy spojrzeć na nasz dyplom - jest naprawdę elegancki. Oto wzór dyplomu.
Dyplom ukończenia studium BS

Do nauki w rocznym studium (2 semestry) zachęcamy absolwentów szkół średnich, ale również studentów i absolwentów studiów, którzy zauważają potrzebę uzyskania wiedzy szczegółowej w konkretnym zawodzie. Już teraz, coraz częściej, studenci psychologii, geografii, kierunków ekonomicznych i filologicznych oraz innych są naszymi słuchaczami. Myślimy, że warto wykorzystać czas, by w sposób najlepszy z możliwych przygotować się do konfrontacji z wyzwaniami rynku pracy.


Tryb nauki:

  • dzienny - zajęcia  odbywają się 2 razy w tygodniu w godz. 8.00 – 14.00
  • wieczorowy - zajęcia 3 razy w tygodniu, w godz.16.30 – 20.00
  • weekendowy -  w soboty i niedziele (2 weekendy w miesiącu), w godz. 8.00 – 16.45

Warunki rekrutacji:

  • złożenie podania o przyjęcie do szkoły (druk dostępny w sekretariacie)
  • podpisanie umowy o kształcenie
  • dostarczenie kserokopii dowodu osobistego
  • złożenia świadectwa ukończenia liceum lub technikum
  • załączenie 3 zdjęć i zaświadczenia od internisty o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
  • wniesienie opłat
 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)