TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 Technik Rachunkowości

Nazwa zawodu: Technik Rachunkowości
Okres kształcenia: IV semestry
System kształcenia: zaoczny
Program kształcenia w zawodzie, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 stycznia 2012 r.

Symbol zawodu: 431103

Technik Rachunkowości jest zawodem uniwersalnym. Firma nie może funkcjonować bez księgowości. Kształcenie ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania praktycznych zadań zawodowych, czyli prowadzenie rachunkowości, dokonywanie rozliczeń finansowych, kontroli dokumentów księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, przechowywania dokumentacji księgowej, wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych oraz obsługi komputera.

W procesie kształcenia wykorzystywane są specjalistyczne programy komputerowe w zakresie obsługi programów księgowych, programów kadrowo – płacowych, magazynowo – zaopatrzeniowych, obsługi komputerowej księgi przychodów i rozchodów, obsługi systemu finansowo – księgowego i innych systemów ekonomiczno – finansowych między innymi:

InsERT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Rachmistrz GT, Subiekt GT, Subiekt MEGA, Raks FK.

Absolwent szkoły będzie specjalistą w zakresie:

prowadzenia rachunkowości
rozliczania danin publicznych
rozliczania wynagrodzeń
rozliczania składek pobieranych przez ZUS
prowadzania analizy finansowej.
Perspektywy zawodowe -praca

Absolwent policealnego studium w zawodzie Technik Rachunkowości może podjąć pracę w:

dziale księgowości przedsiębiorstw
biurach rachunkowych
samorządach terytorialnych
agencjach rządowych, w bankach
urzędach skarbowych
oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej między innymi: biura rachunkowego, firmy ubezpieczeniowej, doradztwa podatkowego itp.

Kwalifikacje, jakie można uzyskać

K1. Prowadzenie rachunkowości (A.38.)
K2. Rozliczenie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.)


  obowiązkowe zajęcia edukacyjne

  Przedmioty w kształceniu teoretycznym zawodowym


  1. działalność gospodarcza

  2. język obcy zawodowy: angielski

  3. rachunkowość

  4. wynagrodzenia i podatki

  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

  5. pracownia pracy biurowej

  6. pracownia rachunkowości

  7. pracownia wynagrodzeń i danin publicznych

Praktyka zawodowa

4 tygodnie: 160 godzin

Zapraszamy

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości oraz A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)