TECHNIK ADMINISTRACJI

 


Technik Administracji

 • Nazwa zawodu: Technik Administracji 
 • Okres kształcenia: IV semestry  
 • System kształcenia: zaoczny  
 • Program kształcenia w zawodzie, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 stycznia 2012 r.
 • Symbol zawodu: 334306 


Technik Administracji jest zawodem uniwersalnym. Absolwent nabywa praktycznych umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa. Przygotowuje projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów. W pracy zawodowej w procesie podejmowania decyzji operuje wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo - księgowej i dokumentacją księgową. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Absolwent szkoły będzie specjalistą w zakresie:

 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
 • prowadzenia postępowania administracyjnego


Perspektywy zawodowe – praca

Absolwent policealnego studium w zawodzie Technik Informatyk może podjąć pracę w:

 • dziale administracyjnym przedsiębiorstw
 • biurach rachunkowych
 • samorządach terytorialnych
 • agencjach rządowych
 • bankach
 • urzędach skarbowych
 • firmach państwowych i prywatnych różnych branż
 • i innych instytucjach

Kwalifikacje, jakie można uzyskać

    K1. Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych (A.68.)


obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Przedmioty w kształceniu teoretycznym zawodowym

1. działalność gospodarcza

2. język obcy zawodowy: angielski

3. podstawy prawa cywilnego

4. podstawy prawa pracy

5. podstawy prawa administracyjnego

6. finanse publiczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

7. pracownia pracy biurowej

8. pracownia administracji

Praktyka zawodowa

    4 tygodnie: 160 godzin

Zapraszamy

 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)