Dwuletnie policealne studium

 


Policealne Studium Zawodowe Business School jest Państwowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym na tytuł technika, powołanym przez OKE w Warszawie.

Po zdaniu egzaminu abiturient otrzymuje państwowy dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych w konkretnym zawodzie.

Do uznawanego i cenionego na rynku pracy egzaminu zawodowego z zakresu programowego kilkunastu zawodów przygotowuje słuchacza Policealne Studium Zawodowe (PSZ) Business School.

Jest ono propozycją dla osób, które rozumieją  jak istotne znaczenie ma pozyskanie konkretnych  kwalifikacji zawodowych. Wielu absolwentów szkół średnich pragnie ukończyć studia wyższe. Zwracamy jednak uwagę, że studia niewątpliwie poszerzają horyzonty umysłowe, ale zarazem dają wiedzę zbyt ogólną do bezpośredniego zastosowania na danym stanowisku pracy. Prosimy przyjrzeć się programom nauczania w szkole policealnej i na studiach, a stanie się jasne ile jest wiedzy potrzebnej i dużo mniej istotnej, a jednak przekazywanej i wymaganej na egzaminach na poszczególnych etapach kształcenia.
Do nauki w szkole policealnej zachęcamy również studentów i absolwentów studiów, którzy zauważają potrzebę uzyskania wiedzy szczegółowej w konkretnym zawodzie. Już teraz, coraz częściej studenci psychologii, geografii, kierunków ekonomicznych i filologicznych oraz innych są naszymi słuchaczami. Myślimy, że warto wykorzystać czas, by w sposób najlepszy z możliwych przygotować się do konfrontacji z wyzwaniami rynku pracy.

PSZ Business School od 1993 r. posiada uprawnienia szkoły państwowej na wszystkie oferowane kierunki kształcenia. Stąd wypływa prosty wniosek, że kształci na najwyższym poziomie, zgodnie z wymogami określonymi przez MEN, m.in.  w ustawie o systemie oświaty.

Policealne Studium Zawodowe Business School
Przeznaczone jest dla absolwentów szkół średnich. Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje państwowe świadectwo ukończenia studium. Absolwent może również przystąpić do państwowego egzaminu zawodowego.

Systemy nauki:

  • dzienny - zajęcia 2 razy w tygodniu w godz. 8.00 – 14.00
  • wieczorowy - zajęcia 3 razy w tygodniu, w godz.16.30 – 20.00
  • weekendowy -  w soboty i niedziele (2 weekendy w miesiącu), w godz. 8.00 – 16.45

Warunki rekrutacji:

  • złożenie podania o przyjęcie do szkoły (druk dostępny w sekretariacie)
  • podpisanie umowy o kształcenie
  • dostarczenie kserokopii dowodu osobistego
  • złożenia świadectwa ukończenia liceum lub technikum
  • załączenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia od internisty o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
  • wniesienie opłat
 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)