TECHNIK BHP

 

TECHNIK BHP


Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 • Nazwa zawodu: Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Okres kształcenia: III semestry  
 • System: zaoczny  
 • Program kształcenia: podstawa programowa kształcenia w zawodach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 stycznia 2012r.
 • Symbol zawodu: 325509  

Do podstawowych zadań Technika BHP w firmie należy identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków oraz współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy.

Absolwent szkoły będzie specjalistą w zakresie:

 • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Perspektywy zawodowe – praca

Absolwent policealnego studium w zawodzie Technik Informatyk może podjąć pracę w:

- w bankach,

- w instytucjach ubezpieczeniowych,

- w instytucjach podatkowych,

- w biurach rachunkowych,

- w izbach i oddziałach celnych,

- w kancelariach doradztwa podatkowego

- zakładach pracy różnego typu..

 


Kwalifikacje, jakie można uzyskać

 • K1.  Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.) 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Przedmioty w kształceniu teoretycznym zawodowym

1. bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

2. język obcy zawodowy: angielski

3. podstawy prawa pracy

4. podstawy konstrukcji mechanicznych

5. podstawy psychologii i socjologii

6. człowiek w procesie pracy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

7. pracownia prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny   pracy

8. pracownia metodyki kształcenia zawodowego

9. pracownia kształtowania środowiska pracy

10. pracownia zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy


Praktyka zawodowa

 • 4 tygodnie: 160 godzin

Zapraszamy 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)