Uwaga Słuchacze I DP i I GA

Na najbliższym zjeździe tj. 21-22.05 nastąpi zmiana godzin rozpoczęcia zajęć:
I DP: 8.00 - 16.30
I GA: 8.00 - 15.40
Wersję papierową otrzymają Państwo na zajęciach.

 
Oferta pracy

Dla absolwentów Technika informatyka.

oferta pracy

 
LEGITYMACE SZKOLNE

Szanowni Słuchacze,
od 23 stycznia 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
Najważniejszą zmianą w nowych wzorach legitymacji jest wprowadzenie wymogu wpisywania numeru PESEL.
Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, legitymacje szkolne wydane na drukach według
dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 (symbole MEN-I/50/2 oraz MEN-I/51/2) zachowują
ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem,
że na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg
ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie
posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu tego dokonuje
wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.
W świetle obowiązujących przepisów, legitymacje szkolne wydane na drukach MEN-I/50/2
oraz MEN-I/51/2, bez wpisanego numeru PESEL,
traktowane są jako nieważne i nie
poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów.
W przypadku okazania, w czasie kontroli
dokumentów przewozu osób lub bagażu, legitymacji poświadczającej uprawnienia ucznia
do ulgowego przejazdu bez wpisanego numeru PESEL,
uczeń ten traktowany jest jako osoba
nieposiadająca prawa do ulgowego przejazdu.

 

Terminy zjazdów

SEMESTR  II

Luty

6, 7

20, 21

Marzec

12, 13

-----

Kwiecień

2, 3

16, 17

Maj

7, 8

21, 22

Czerwiec

4, 5

18, 19


Terminy zjazdów

Szanowni Słuchacze przypominamy, że do końca semestru pozostało jeszcze tylko
5 spokań.

listopad

7,8

21,22

grudzień

5,6

19,20

styczeń

9,10

23,24


Centrum Egzaminacyjne
ECDL
ul. Bagatela 13
00-585 Warszawa
tel. 22 864-47-47
22 620-52-47
(obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)

email: studium@business-school.pl